در این قسمت انواع چاشنی که برای طعم دهی به غذاهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرند، آموزش داده می شوند.

دستورالعمل های چاشنی ها