تاجکوه لذت یک زندگی شیرین تاجکوه_لذت_یک_زندگی_شیرین تاجکوه_لذت_یک_زندگی_شیرین#

عسل عناب تاجوه محصولی از شرکت تعاونی معجزه تاجکوه بیرجند

عسل عناب تاجوه

عسل عناب
از شهد گلهای عناب بدست می آید.

عسل زرشک تاجوه محصولی از شرکت تعاونی معجزه تاجکوه بیرجند

عسل زرشک تاجوه

عسل زرشک
از شهد گلهای درخت زرشک بدست می آید.

عسل عناب تاجوه محصولی از شرکت تعاونی معجزه تاجکوه بیرجند

عسل چهل گیاه

عسل چهل گیاه
حاصل نوشیدن شهد گلهای مختلف توسط زنبور عسل است.

عسل تاجکوه عسلی است بسیار با کیفیت از منطقه خراسان جنوبی