زنبورستان خراسان جنوبی

برداشت عسل در زنبورستان واقع در خراسان جنوبی، توسط استاد علیرضا یوسفی فر

کوچ زنبورستان به شمال

کوچ زنبورستان به شمال ایران

زنبور و گل ها

عکس از زنبور و شکوفه های مختلف

زنبورستان گیوک خراسان جنوبی

زنبورستان گیوک خراسان جنوبی

حضور در نمایشگاه بین المللی بیرجند

مذاکره با تاجر افغانستان در غرفه عسل تاجکوه، نمایشگاه عسل تاجکوه

حضور در نمایشگاه بین المللی بصره

مذاکره با تجار عراق در غرفه عسل تاجکوه، نمایشگاه بین المللی بصره

زنبورستان زرشک

شکوفه های درختچه زرشک

زنبورستان عناب

شکوفه های درخت عناب در خراسان جنوبی